Barnevern

Advokatfirmaet Salomon Johansen AS bistår foreldrene i alle saker som gjelder barnevern.

Våre barnevernsadvokater bistår bl.a. med følgende:

  • Rådgivning i alle barnevernssaker
  • Bistand i møter og forhandlinger med barnevernet
  • Klage over akuttvedtak
  • Advokatbistand i saker for fylkesnemnda
  • Krav om tilbakeføring av barn som er i fosterhjem
  • Krav om samvær eller endring av samvær
  • Prosessfullmektiger for domstolene
  • Klage til fylkesmannen og andre instanser

Mange saker mellom foreldre og barnevern er dekket av ordningen med fri rettshjelp, og advokaten vil raskt avklare hvorvidt din sak gir deg rett til gratis advokat.

Send en henvendelse på vårt kontaktskjema med noen stikkord om saken, så vi du innen samme arbeidsdag bli kontaktet av en av våre barnevernsadvokater.

Når bør du kontakte advokat

Dersom foreldrene samarbeider godt med barnevernet og saken er basert på frivillig hjelpetiltak, er det sjelden behov for advokatbistand.

Dersom saken starter med en bekymringsmelding kan det oppstå vanskelige situasjoner hvor det er nyttig med advokatbistand, f.eks. innsyn i dokumenter, bistand i møter med barnevernet, forhandlinger om hjelpetiltak mv.

Dersom det iverksettes eller varsles tvangstiltak i form av akuttvedtak, omsorgsovertagelse, plassering på institusjon, innskrenkninger i samvær eller medisinske undersøkelser, vil de aller fleste ha behov for advokatbistand for å få hjelp til å ivareta sine interesser. I slike saker er bistanden gratis.

Barn som har fylt 15 år har rett til å benytte egen advokat. Gjelder saken plassering på grunn av atferd, har barn uansett alder krav på egen advokat.

Gratis advokatbistand i barnevernssaker

I alle tvangssaker som behandles av fylkesnemnda gis det fri rettshjelp og fri sakførsel uten egenandel, dvs. at bistanden er gratis for den private part. Gratis advokatbistand gjelder bl.a. følgende sakstyper:

Omsorgsovertakelse
Fratakelse av foreldreansvar og adopsjon
Plassering på institusjon for behandling når barnet har alvorlige atferdsvansker
Innskrenkning av samvær,
Medisinsk undersøkelse og behandling
Behandling av barn som har særlige behandlings- og opplæringsbehov
Midlertidig plassering i institusjon ved menneskehandel

Ta kontakt med oss dersom du lurer på om det er grunnlag for gratis advokatbistand i saken.