Bistandsadvokat

En bistandsadvokat skal ivareta dine interesser både under etterforskningen og i en eventuell rettssak dersom du er blitt utsatt for en straffbar handling. Under etterforskningen vil bistandsadvokaten følge opp politiets etterforskning av saken, samt holde deg fortløpende orientert om sakens utvikling og fremdrift. Videre kan bistandsadvokaten etter ditt ønske begjære besøksforbud, fremme krav om erstatning, søke om voldsalarm eller om hemmelig adresse.

Som offer for en straffbar handling har du ofte krav på å få dekket utgifter til bistandsadvokat av det offentlige. Advokatfirmaet Salomon Johansen AS tilbyr deg et kostnadsfritt og uforpliktende møte for å vurdere om du har rett på å få oppnevnt en bistandsadvokat.

Våre advokater i bistandsgruppen jobber tett med både Dixi RessurssenterOslo Krisesenter og Indre Østfold Krisesenter. Vår advokat Hege Salomon ble i 2016 leder for Utvalget for bistandsadvokater.

Vi bistår i alle type bistandssaker, for eksempel:

Barn som voldsofre

Barn som er offer for straffbar handling, eller som har vært vitne til familievold, har i utgangspunktet rett til egen bistandsadvokat. Bistandsadvokaten skal ivareta barnets interesser både under etterforskningen og i en eventuell rettssak.

 

Bistand til politianmeldelse

Dersom du har vært utsatt for seksuelle overgrep, familievold, menneskehandel, tvangsekteskap, kjønnslemlestelse eller ønsker besøksforbud i eget hjem, har du rett til gratis møte hos advokat. Bistandsadvokaten vil gi deg informasjon om saksgangen i en straffesak samt gi deg veiledning dersom du vurderer å politianmelde forholdet. Advokaten har taushetsplikt, og et møte hos en av våre bistandsadvokater medfører ingen forpliktelse til å gå videre med saken.

Dersom du velger å politianmelde forholdet, har du rett til bistandsadvokat betalt av det offentlige. Bistandsadvokaten kan hjelpe deg med å ta kontakt med politiet, samt bli med deg til politiet ved anmeldelsen av forholdet.

Advokatfirmaet Salomon Johansen AS tilbyr et kostnadsfritt uforpliktende møte med en av våre bistandsadvokater for å gi deg råd og veiledning dersom du har vært utsatt for en straffbar handling og vurderer politianmeldelse. Dette gjelder også dersom du er usikker på om det du har blitt utsatt for er straffbart.

Erstatning til fornærmede etter straffbar handling

Dersom du er påført skade etter å ha blitt utsatt for en straffbar handling vil du normalt kunne fremme erstatningskrav mot gjerningsperson, eventuelt søke voldsoffererstatning hos Kontoret for voldsoffererstatning.

Det kan være aktuelt å kreve erstatning for å dekke utgifter du har hatt i etterkant, erstatning for inntektstap, oppreisningserstatning (altså erstatning for tort og smerte, og for annen krenkelse eller skade av ikke-økonomisk art), menerstatning (altså erstatning for redusert livsutfoldelse) og eventuelt forsørgertapserstatning. Dersom den straffbare hendelsen skjedde før 01.01.1975 bør man også vurdere å søke om rettferdsvederlag. Dette er en offentlig kompensasjonsordning for de som har kommet spesielt uheldig ut og/eller hvor det offentlige er å bebreide i saken. Du kan lese mer om erstatningskrav i informasjonsbrosjyren erstatning etter vold og overgrep her.

Etterlatte etter straffbar handling

Etterlatte etter person som er død som følge av en straffbar handling kan ha krav på bistandsadvokat. Betegnelsen “etterlatte” omfatter ektefelle, samboer, barn og foreldre. Kontakt oss så finner vi sammen ut av om du som etterlatt har krav på å få dekket utgifter til bistandsadvokat.

Menneskehandel

Menneskehandel innebærer at en person utnytter en annen person til prostitusjon eller andre seksuelle formål, tvangsarbeid eller tvangstjenester, herunder tigging, krigstjeneste i fremmed land eller fjerning av personens organer ved bruk av tvang, vold, trusler, forledelse eller misbruk av personens sårbare situasjon. Alle kan være offer for menneskehandel, uavhengig av kjønn, alder, nasjonalitet, etnisitet eller annen gruppetilhørighet.

Dersom du har vært utsatt for menneskehandel, har du rett til bistandsadvokat betalt av det offentlige.

Ved menneskehandel vil våre bistandsadvokater kunne hjelpe deg med å søke om midlertidig oppholdstillatelse i forbindelse med saken.

Seksuelle overgrep og voldtekt

Voldtekt omfatter tilfeller der det er brukt vold eller tvang, men også hjelpesløshetstilstander der offeret ikke var i stand til å gjøre motstand. Både samleie og annen seksuell omgang faller inn under begrepet. Forsøk på voldtekt er også straffbart. Dersom du er usikker på om du har blitt utsatt for et seksuelt overgrep, vil en av våre bistandsadvokater kunne gi deg veiledning.

I saker som gjelder seksuelle overgrep mot barn må det ikke bevises at det er brukt vold eller tvang, da barn ikke har samtykkekompetanse. Det samme gjelder der overgriper har misbrukt sin stilling for å skaffe seg seksuell omgang.

Dersom du har vært utsatt for seksuelle overgrep, har du rett til bistandsadvokat betalt av det offentlige.

Tvangsekteskap

Tvangsekteskap innebærer at man ved å bruke vold, frihetsberøvelse, utilbørlig press eller annen rettsstridig atferd eller ved å true med slik atferd tvinger en noen til å inngå ekteskap. Det er straffbart å utsette noen for tvangsekteskap. Dersom du har vært utsatt for tvangsekteskap, har du rett til bistandsadvokat betalt av det offentlige.

 

Vold i nære relasjoner/familievold

Familievold omfatter både fysisk og psykisk vold fra nærstående. Dersom du har vært utsatt for familievold, har du rett til bistandsadvokat betalt av det offentlige. Barn som har vært utsatt for eller vitne til familievold regnes som fornærmet og har rett til egen bistandsadvokat.

 

Vold og voldtekt i utlandet

Dersom du har blitt utsatt for en straffbar handling i utlandet, vil det oppstå en rekke praktiske og juridiske utfordringer. Advokatfirmaet Salomon Johansen AS har lang erfaring i å bistå ofre som har vært utsatt for for eksempel voldtekt i utlandet. Vi vil kunne ta kontakt med lokalt politi, ambassade, tolk og påtalemyndigheten i landet der den straffbare handlingen ble begått. Ved en eventuell rettssak kan bistandsadvokaten bli med til det aktuelle landet der handlingen fant sted som juridisk rådgiver og støtteperson.