Bistandsadvokat

Advokatfirmaet Salomon Johansen AS har en egen gruppe med bistandsadvokater som hovedsakelig arbeider for fornærmede i straffesaker.
Våre bistandsadvokater kan bl.a. hjelpe med følgende:

  • Råd og veiledning ved vurdering av anmeldelser
  • Bistand i forbindelse med anmeldelser til politiet
  • Anmodning om etterforskning og bevissikring
  • Begjære besøksforbud
  • Søke om voldsalarm eller hemmelig adresse
  • Bistand under rettssaker
  • Fremme krav om erstatning og oppreisning
  • Annen hjelp og støtte som er naturlig i forbindelse med saken

Ring oss på 22989940 eller send en e-post til en av våre bistandsadvokater. Du kan også bruke vårt kontaktskjema nedenfor.

Advokat Hege Salomon er fagansvarlig for bistandsadvokatene i firmaet, og er også fast bistandsadvokat for Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett. Advokat Skjalg Jarnang er fast bistandsadvokat for Drammen tingrett og Borgarting lagmannsrett.

Bistandsadvokatens oppgaver

En bistandsadvokat skal ivareta dine interesser både under etterforskningen og i en eventuell rettssak dersom du er blitt utsatt for en straffbar handling. Under etterforskningen vil bistandsadvokaten følge opp politiets etterforskning av saken, samt holde deg fortløpende orientert om sakens utvikling og fremdrift. Videre kan bistandsadvokaten etter ditt ønske begjære besøksforbud, fremme krav om erstatning, søke om voldsalarm eller om hemmelig adresse.

Som offer for en straffbar handling har du ofte krav på å få dekket utgifter til bistandsadvokat av det offentlige. Advokatfirmaet Salomon Johansen AS tilbyr deg et kostnadsfritt og uforpliktende møte for å vurdere om du har rett på å få oppnevnt en bistandsadvokat. Våre advokater i bistandsgruppen jobber tett med både Dixi RessurssenterOslo Krisesenter, Indre Østfold Krisesenter og Støttesenteret mot incest.

Hvem kan få bistandsadvokat?

De sakene som etter loven kan gi krav på bistandsadvokat er bl.a
– Voldtekt
– Familievold
– Incest
– Menneskehandel
– Tvangsekteskap
– Brudd på oppholds- og kontaktforbud
– Kjønnslemlestelse
– Seksuell omgang med barn under 16 år
– Etterlatte etter straffbare handlinger når barnet er under 18 år
– Vold og voldtekt i utlandet

Den som har fått betydelig skade etter voldshandlinger vil også kunne ha krav på bistandsadvokat. Det samme gjelder voldtekt og alvorlige voldssaker i utlandet.

Ta kontakt, så vil vi raskt avklare om du har krav på bistandsadvokat.