Boligrett

Boligrett er et fagområde som omhandler en rekke ulike problemstillinger knyttet til bolig og det å bo. Det kan være spørsmål relatert til bolig du eier, leier eller har solgt. Advokatfirmaet Salomon Johansen AS tilbyr advokatbistand innen følgende områder:

Husleiesaker

En husleiesak dreier seg vanligvis om oppsigelse av leieforholdet, spørsmål om depositum, hvem som har ansvaret for utgifter knyttet til vedlikehold eller størrelsen på husleien.

Ofte har leieavtalen regler som avgjør tvister. I tillegg har husleieloven regler for leieforhold. Husleieloven skal bare anvendes hvis leieavtalen ikke regulerer tvisten, eller hvis den aktuelle regelen i husleieloven er ufravikelig.

I saker om oppsigelse eller fravikelse fra bolig kan leietaker få dekket advokatbistanden via fri rettshjelp hvis de økonomiske rettshjelpvilkår er oppfylt. Les mer om fri rettshjelp her.

Nabotvister

En nabotvist dreier seg vanligvis om problemer forbundet med sjenanse ved en naboeiendom. Dette kan være mindre ting som uenighet om trær eller gjerder, eller større saker slik som strid om grenser og bruksrettigheter.

Odelsrett og åsetesrett

Regelverket er komplisert og det er flere frister å forholde seg til. Derfor kan det være hensiktsmessig å ta kontakt med en advokat så tidlig som mulig.

Vi bistår på alle stadier av saken, herunder forhandlinger om minnelige ordninger, kontraktinngåelse og overdragelse. Vi bistår også som prosessfullmektig dersom saken går videre til domstolene.

 • Hva kan odles?

  Odelsrett kan hevdes til fast eiendom. En eiendom regnes som odelsjord når fulldyrket eller overflatedyrket jord på eiendommen er over 25 dekar, eller det produktive skogsarealet på eiendommen er over 500 dekar.

 • Odelsvilkår knyttet til hevdstid og slektskap

  Odelsrett får odleren når han har vært eier med full eiendomsrett i 20 år. Går eiendommen før hevdstiden er ute til en ny eier som er i rett nedadstigende linje kan hevdstidene legges sammen.

 • Odelsrekkefølgen

  Av etterkommeren til odleren går eldre søsken foran yngre med seg og sin linje. Dette gjelder uansett kjønn. Adoptivbarn går inn i den vanlige odelsrekkefølgen, men med prioritet etter adopsjonstidspunktet. I noen tilfeller kan en eldre søsken bli nektet å løse gården på odel dersom en yngre bor eller søster har overtatt gården etter deres foreldre. Hensyn som taler for at en yngre søsken ikke mister gården på odel, er om han eller hun har arbeidet på gården og anses som skikket til å drive den.

 • Ektefeller og samboere

  Ektefeller og samboere som lever i et ekteskapslignende forhold kan samodle, de får da lik odelsprioritet. Forutsetningen for at de kan samodle, er at eiendommen går inn i felleseiet. Får de barn sammen, har disse bedre odelsrett, enn visse særkullsbarn den ene eller begge måtte ha.

  Faller en ektefelle bort og etterlater seg en odelsjord i felleseie med gjenlevende som ikke har best odelsrett, kan ikke barn eller barnebarn ta eiendommen fra gjenlevende før denne har fått full alderspensjon eller full uføretrygd og barnet er fylt 18 år. Dersom avdøde etterlater seg særkullsbarn, må barnet ha fylt 18 før det kan ta eiendommen på odel. Gjenlevende kan få bo lenger på gården, når noe annet er klart urimelig. Andre odelsrettshavere kan ikke løse eiendommen på odel mot gjenlevende ektefelle (såfremt eiendommen var i felleseie) på minst fem år.

 • Hvem kan odelsrett gjøres gjeldende mot?

  Odelsrett kan gjøres gjeldende både mot fremmende og odelsrettshavere lenger ut i rekken. Dersom man ønsker å selge en odelsgård til noen som ikke har best prioritet, kan man fremme et kjøpstilbud til de som har best odelsrett. Dersom de med best odelsrett avslår kjøpstilbudet eller ikke svarer, mister vedkommende retten til å løse eiendommen på odel, dersom den selges innen to år.

 • Bo og driveplikt

  Dersom en odelsrettshaver ikke oppfyller bo eller driveplikten, kan andre odelsrettshavere inne fem år fra overtakelsen skjedde, søke eiendommen løst på odel. Det er også mulig å søke om konsesjon for boplikten eller fritak for driveplikten.

 • Frist for å gjøre odelsretten gjeldende

  Odelsrett må gjøres gjeldende innen seks måneder fra den dagen dokumentet som gir ny eier hjemmel blir tinglyst. Dette gjelder også overgang ved arv. Dersom ny eier ikke har odelsrett og ingen av odelshaverne har tatt steget til odelsløsning, mister hele slekten sin odelsrett.

 • Åsetesrett

  Åsetesrett er en særlig arverett og kan bare gjøres gjeldende på skifte. Dette er kun aktuelt for avdødes livsarvinger. Bo og driveplikten gjelder også når en åsetesarving tar over eiendommen. Krav etter etterkommerne av hvem som har best åsetesrett, følger de samme reglene som ved odelsrett. Dette gjelder også om en eiendom omfattes av åsetesretten.

Tvister ved kjøp og salg av bolig

En tvist etter kjøp og salg av bolig oppstår når kjøper mener at boligen ikke oppfyller forventningene selger ga ved kjøpet. Vanligvis gjelder dette ved skjulte feil og mangler, eller hvis selger har unnlatt å opplyse om viktige forhold. Aktuelle krav overfor selger vil være erstatning, prisavslag, heving eller retting.

Advokatfirmaet Salomon Johansen AS bistår både kjøpere og selgere. Det er vanlig at advokatutgiftene dekkes av innboforsikringen.