Eiendomsrett og jordskifte

Eiendomsrett omhandler den juridiske og fysiske råderetten eier har over sin eiendom. I utgangspunktet har den som har hjemmel til en eiendom, altså eieren, full rettslig råderett over eiendommen. Imidlertid finnes det en rekke lover som begrenser denne råderetten. Dette kan for eksempel gjelde ved ekspropriasjon, besluttet tvangssalg, jordskifte, skilsmisse med mer. Våre advokater i faggruppen kan hjelpe deg med spørsmål knyttet til følgende:

Bruksrettigheter og servitutter

Det er svært vanlig at det knytter seg eldre eller nyere avtaler til bruken av fast eiendom. Typisk gjelder dette avtaler om å kjøre over en annens eiendom for å komme frem til sin egen, rett til plassering av garasje, beiterett, strandrett eller fiskerett på en annens eiendom, samt avtaler om båtplass. Det kan også være avtalt begrensning i utnyttelsen av eiendommen, et såkalt negativt servitutt. I tillegg til ved avtale kan bruksrettigheter også erverves ved hevd eller alderstidsbruk.

Ofte kan det oppstå tvist om det faktisk foreligger en rettighet eller ikke, eller rundt innholdet av rettigheten. Vi bistår i slika saker, så vel som ved opprette en eller flere nye servitutter tilknyttet fast eiendom.

Byggesaker (plan- og bygningsloven)

De fleste byggesaker rettes mot offentlige myndigheter, og da oftest mot kommunens plan- og bygningsmyndigheter. Det kan gjelde søknad i forbindelse med tiltak slik som bruksendring av bolig, oppfylling av terreng og forstøtningsmurer, seksjonering eller dispensasjon fra reguleringsplan. I slike saker våre advokater bistå deg i prosessen. Det er også naturlig å bruke advokat i forbindelse med klage på tiltak eller ved pålegg om riving eller endring.

Ekspropriasjon

Se vår side om ekspropriasjon her.

Jordskifte og skjønn

Kommer snart.

Oppføring av bolig (bustadoppføring)

Boligoppføringen er i utgangspunktet regulert i avtalen mellom partene. Dessuten har Bustadoppføringslova bestemmelser som partene i bustadoppføringsavtalen ikke kan fravikes i avtale. Typiske problemstillinger ved i en boligoppføringssak er:

– Er utførelsen i samsvar med vanlig byggeskikk?
– Er utførelsen i samsvar med forventet kvalitet?
– Hva inngår i bustadoppføringsavtalen ift. pris og tjeneste?
– Er det adgang til tilleggsvederlag ift. et prisoverslag?
– Er det grunnlag for erstatning eller prisavslag?
– Kan det kreves dagmulkt ved forsinkelse?
– Er kravet fremmet innen reklamasjonsfristene og foreldelsesfristene?

Det er vanlig at forbrukerens advokatutgifter til bistand i boligoppføringstvist dekkes av egen innboforsikring.

Tinglysing

På grunnboksbladet til en eiendom (altså på “identitetskortet” til eiendommen) kan du tinglyse/notere nye eller endrede rettigheter og plikter som gjelder eiendommen. Dette kan være avtaler om leie, pant/økonomiske forpliktelser, feste, vei, forkjøpsrett, borett, fallrett eller lignende. I grunnboken noteres også hvem som er eier(e) av eiendommen. Våre advokater kan hjelpe deg å sette opp avtaler, tinglyse avtalene samt informere deg om de ulike kostnadene forbundet med tinglysingen.

Tomtefeste

Tomtefeste er en ordning der en huseier eller en hytteeier langtidsleier tomten hos en grunneier, i en kontrakt som kalles “festekontrakt”. I et slik forhold kan det oppstå en rekke problemstillinger, for eksempel når kontrakten skal inngås, leien skal reguleres, eller dersom hus-/hytteier ønsker å kjøpe tomten. Våre advokater kan hjelpe deg med spørsmål relatert til tomtefeste, enten du er grunneier eller fester.

Tvangssalg

Et tvangssalg av eiendom er et salg hvor domstolen står for salget ved hjelp av medhjelper. Det kan være ulike årsaker til at en eiendom kreves tvangssolgt, som for eksempel manglende betaling av felleskostnader til borettslaget/sameiet, manglende betaling av gjeld slik som forbruksgjeld eller boliglån, manglende betaling av restskatt, eller manglende betaling av kommunale avgifter.

Våre advokater kan bistå kreditor i sin begjæring av tvangssalg.