Håndverkertjenester

Vi bistår i saker som gjelder feil, mangler eller forsinkelser i forbindelse med håndverkertjenester, selv når saken er bragt inn for domstolene. Vi kan også bistå med å finne ut om dine advokatutgifter kan dekkes av innboforsikring eller andre forsikringsordninger.

Lovgrunnlaget og tjenestetyper

Håndverkertjenesteloven fra 1989 regulerer avtaler og oppdrag om bestemte tjenester, f.eks. reparasjoner, vedlikehold, installasjoner, ombygging m.m. som inngås mellom tjenesteytere og forbrukere. Vi bistår i saker som gjelder tjenester knyttet til fast eiendom f.eks. ombygging og renovering av boliger og fritidseiendom. En del saker gjelder også andre tjenestetyper som reguleres av spesielle lovregler, f.eks. innen helsevirksomhet, undervisning, finans, forsikring, transport, hotell- og restauranttjenester og offentlige tjenester.

Oppdrag og avtale

Utgangspunktet er at oppdraget skal utføres i samsvar med det som er avtalt mellom partene. Ofte er avtalene ufullstendige og uklare og dermed må saken løses ved tolking og utfylling av avtale.

I spørsmål om avtalens gyldighet gjelder de alminnelige avtalerettslige regler, og først og fremst avtaleloven og markedsføringsloven. Det er ingen formkrav til avtaler, men mange tvister oppstår på grunn av uklare avtaler, gjerne muntlige avtaler. Man anbefaler gjerne at avtalen er skriftlig og inneholder en god beskrivelse av oppdraget. Det kan f.eks. avtales at renovering og oppbygging av våtrom og baderom skal utføres etter våtromnormen.

Utførelsen

Foreligger det feil og mangler ved utførelsen av tjenesten, kan forbrukeren holde betalingen tilbake, kreve mangelen rettet, prisavslag og erstatning.

Dersom det ikke er avtalt noe spesielt skal tjenesten utføres fagmessig og med  plikt til å ivareta forbrukerens interesser med tilbørlig omsorg. Tjenesten skal være i samsvar med offentlige sikkerhetskrav. Under utførelsen skal leverandøren samråde seg med forbrukeren i forhold til utførelse og løsningene som velges.

I visse tilfelle kan det også fremmes krav mot underleverandører og andre som har påtatt seg ansvar for utførelse og som er ansvarlig for faglig utførelse og kontroll.

Plikt til å fraråde

Tjenesteyteren har en alminnelig plikt til å rådføre seg med forbrukeren og dra omsorg for oppdraget, f.eks. ved å orientere og eventuelt frarå forbrukeren å utføre tjenester som forbrukeren ikke vil være tjent med. Det kan da bli nødvendig å stanse arbeidene i påvente av at forbrukeren tar stilling til hvordan det skal utføres. Dersom tjenesteyteren forsømmer sin plikt til fraråding kan det føre til prisavslag, heving og erstatning.

Forsinket levering

Ved forsinket levering kan forbrukeren holde tilbake betalingen, kreve tjenesten utført eller kreve erstatning.

Tjenesten skal være utført innen den tid som er avtalt eller i mangel av slik avtale, den tid som er rimelig i forhold til det som er vanlig ved utførelse av tilsvarende tjenester.

Sakkyndig bistand

I en del tilfeller er det av avgjørende betydning å benytte sakkyndige med riktig kompetanse. Dersom det er feil på elektrisk anlegg benyttes gjerne er el-ingeniør eller en elektriker. Vi bistår med å vurdere om det er behov for sakkyndig bistand.

For å sammenligne løsningene som er valgt med bransjenormer, bruker vi gjerne SINTEF Byggforsk kunnskapsbaser, bl.a. med byggforskserien, byggdetaljer og våtromsnormen.  Basen inneholder detaljerte beskrivelser av alle vanlige forhold knyttet til grunn, fundamentering, bebyggelse og bygningskonstruksjoner, herunder forhold knyttet til lyd, lys, vegger, tak, terrasser, bad og våtrom, trapper, oppvarming, ildsteder, ventilasjon, overflater mv.