Plan- og bygningsrett

Vi har spesialister som arbeider med plan- og bygningsrett. Vi kan tilby bistand i alle saker som gjelder plan- og bygningsrett og alle typer klagesaker etter plan- og bygningsloven.
Eksempler på problemstillinger vi kan bistå i er følgende:
– Klage på rammetillatelser og igangsettingstillatelser
– Søknad eller klage på dispensasjon fra reguleringsbestemmelser og kommuneplan
– Oppfølging av ulovlige bygg og installasjoner
– Deling, sammenslåing og oppføring av ny grunneiendom
– Seksjonering og reseksjonering av eiendom og bygninger
– Ekspropriasjon og grunnerverv
– Utbyggingsavtaler ved gjennomføring av tiltak
– Privatrettslig forhold knyttet til vann, avløp og atkomst
– Bistand ved utarbeidelse av private reguleringsplaner
– Klage på byggesaksgebyr
– Refusjonskrav ved opparbeidelse av felles adkomst

I tillegg kan vi bistå i saker i beslektede rettsområder, som blant annet:
– Saker etter jordlova om omdisponering av dyrka jord og fradeling av landbrukseiendom
– Alle type saker etter markalova
– Saker etter folkehelseloven, forurensingsloven og grannelova f.eks. støy, skjemmende vegetasjon m.m.
– Klage på dokumentavgift

Kontaktpersoner

Vidar Storvik

Advokat/ partner
Telefon:
95 94 71 25