Strafferett

Dersom man har begått et lovbrudd (straffbar handling) kan man siktes i en straffesak. Fra det tidspunkt man er siktet i en straffesak kan man ha krav på en fritt oppnevnt forsvarer.

En forsvarers oppgave er å ivareta klientens rettssikkerhet på et hvert trinn av saksbehandlingen hos politi, påtalemyndighet og retten. Forsvareren skal sette klienten godt inn i saken, og sørge for at klienten forstår hva saken gjelder. Gjennom dette arbeidet vil man også lettere kunne bidra til å få opplyst saken i favør av siktede/tiltalte. Det kan være at vitner må avhøres, bevis sikres, dokumenter fremlegges for politiet mv.

De fleste straffesaker er regulert i straffeloven. Det finnes dog straffebestemmelser i andre lover. Advokatfirmaet Salomon Johansen AS bistår i alle type straffesaker som forsvarer, for eksempel i saker som:

Legemsfornærmelse/legemsbeskadigelse
Voldtekt
Seksuelle overgrep
Tyveri
Bedrageri
Korrupsjon
Narkotikaforbrytelser