Trygderett og NAV

Folketrygden er bygget på bestemmelsene i Trygderetten og administreres av NAV. Bestemmelsene innen Trygderetten inneholder regler om økonomisk kompensasjon ved arbeidsløshet, svangerskap og fødsel, aleneomsorg for barn, sykdom og skade, uførhet, alderdom og dødsfall med mer. Stønadene som norske borgere har krav på er enten ment å dekke et inntektstap, eller å gi økonomisk støtte til spesielle utgifter. Vi kan bistå i saker knyttet til:

Barnetilsynsstønad
Bistand i Trygderetten
Foreldrepenger
Grunnstønad
Hjelpestønad
Klage på vedtak fra NAV
Korttidsytelser som dagpenger, arbeidsavklaringspenger og overgangsstønad
Langstidsytelser som uførepensjon, alderspensjon og etterlattepensjon
Omsorgspenger
Rehabiliteringsstønad
Svangerskap og fødsel
Utdanningsstønad
Utgifter til helsetjenester
Stønad til utgifter ved dødsfall