Har du skadet deg i ulykke? - Advokat Oslo og Drammen

06.04.2021

Da er det avgjørende for din forsikringssak at du forteller en lege om plagene

Enten du skader deg på jobb eller på fritiden er det avgjørende for din forsikringssak at du får dokumentert alle dine plager. Mange unge mennesker underdriver sine plager til legen. Det kan føre til uriktige avslag på erstatning dersom det blir en forsikringssak. 

I praksis kan det være vanskelig å dokumentere at de plagene man har skyldes ulykken man har blitt utsatt for.  Det er spesielt vanskelig dersom det er plager i nakke, skulder eller rygg.  Det er fordi symptombildet ved slike skader ligner det man ser ved naturlig sykdom. Smerter fra musklene og skjelettsystemet er svært vanlig å ha idet slike smerter kan oppstå uten at det er noen spesiell årsak til det. Det er derfor svært viktig at man umiddelbart etter en skadehendelse tar kontakt med lege slik at både skadehendelsen og de plagene man får blir beskrevet i en journal. 

Det er den som blir utsatt for en skade som må sannsynliggjøre (har bevisbyrden for) at det er ulykken som er årsaken til de plagene man har. Det er en rekke ganger av domstolene tatt stilling til hva som skal til for at man har sannsynliggjort at det er skadehendelsen som er årsaken til de plagene man har. Ved nakkeslengskader og andre traumatiske bløtdelsskader er det fire vilkår som alle må være oppfylte for at det er årsakssammenheng i henhold til rettspraksis. 

  1. Akuttsymptomer. Man må ha oppsøkt lege innen 3 dager (72 timer). Dersom man oppsøker lege senere anses det at det oppståtte traumet ikke var så alvorlig at det kan ha påført en skade.
  2. Brosymptomer. Plagene må være dokumenterte fra den akutte fase og frem til en kronisk senfase. Plagene må også etter ulykken ha et «traumatologisk plausibelt forløp», dvs. at sykdomsutviklingen må følge et forløp som er forenlig med hva man ut fra anerkjent medisinsk viten forventer. Det er vanlig at man er mest plaget de første dagene og man etter dette gradvis blir bedre. Eventuelt at det skjer en stabilisering av smertene på et lavere nivå enn i fasen rett etter ulykken.
  3. Skadeevne. Man må kunne sannsynliggjøre at det har vært tilstrekkelige krefter involvert til å kunne påføre skaden. I bilulykker kan for eksempel hastigheten få betydning, og ved fallskader høyden.  

    4Andre årsaker. Det må ikke være andre mer sannsynlige årsaker som kan forklare plagene.  Ulykken må være en nødvendig betingelse for at skaden oppstod. Det er et vilkår at skaden/plagene ikke ville inntrådt dersom ulykken tenkes borte. Dersom skaden/plagene er et resultat av flere samvirkende årsaker, må ulykken fremstå som et så vesentlig element i årsaksbildet, at det er naturlig å knytte ansvar til den.

Det er særlig manglende dokumentasjon på akuttsymptomer og brosymptomer som gjør at forsikringsselskapene ikke vil ta ansvar for skadehendelsen. Det er derfor svært viktig at man oppsøker lege rett etter at man har vært utsatt for en ulykke og ikke avventer for å se om man blir bedre. Det er da viktig at man forteller detaljert om hva som skjedde, hvor det skjedde og at man husker å få frem alle steder på kroppen man har vondt. Dette selv om noen plager der og da virker ubetydelige sammenlignet med mer dominerende plager. Dersom man for eksempel har falt og slått hodet sitt er det lett å fokusere på hodeplagene, mens man glemmer å nevne at man har også har vondt i ryggen etter fallet. Ryggplagene kan imidlertid bli det som gjør at man på sikt faller ut av arbeidslivet. 

I praksis er det spesielt det å få dokumentert at man har vedvarende plager som er en utfordring så det er viktig at man oppsøker lege også jevnlig etter skadehendelsen for å dokumentere at plagene ikke går over. Dette kan virke unødvendig idet legen ikke kan gjøre noe med plagene, men dette er man dessverre nødt til av dokumenthensyn.  Dersom man er hos lege av andre grunner, er det også viktig å få frem at man fortsatt har plager etter ulykken slik at det ikke virker som om man på dette tidspunktet ikke hadde plager etter ulykken.  

Erfaringsmessig er det også en utfordring at særlig unge mennesker underdriver de plagene de har det når de er hos lege og møter opp til kontroller ved sykehus. Spesielt unge menn gjør dette. Ungdommer som blir utsatt for skade gjør stort sett alt de kan for å komme tilbake til sitt tidligere funksjonsnivå fordi dette er sosialt svært viktig for dem, og de trosser derfor sine plager for å kunne delta på sosiale arenaer. Når de møter til kontroller og undersøkelser blir ofte funksjonssvikt og plager bagatellisert. Dette kan dessverre føre til at når forsikringssaken deres skal behandles vil det legges til grunn at det ikke er mest sannsynlig at deres plager har en sammenheng med ulykken fordi journalene gir inntrykk av at de har blitt bra, eller at de ikke er plaget i nevneverdig grad.

Dersom du ikke har oppsøkt lege rett etter hendelsen og/eller ikke oppsøkt lege jevnlig etter hendelsen kan du forsøke å dokumentere hendelsen og plagene dine på andre måter. Det kan for eksempel være vitner til hendelsen, arbeidsgiver og andre du har fortalt om dine plager til. 

I personskadesaker er det er en fordel å benytte en advokat med spesialkompetanse på dette feltet. Det er mye man på passe på for å sikre at du får et riktig erstatningsoppgjør fra forsikringsselskapet.  

Vi har lang erfaring med personskadesaker og bistår deg gjerne i saken din. Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende og gratis samtale. I yrkesskadeforsikringssaker er det dessuten gratis å bruke advokat dersom forsikringsselskapet erkjenner ansvar. 

 

Skrevet av Senioradvokat Cecilie Hvam-Jacobsen

 

Cecilie Hvam-Jacobsen