Høringsuttalelse til NOU 2016:24 Ny straffeprosesslov - Advokat Oslo og Drammen

07.03.2019

Våre advokater Marte Inderberg Bastiansen og Gro Wildhagen har skrevet høringsuttalelse til NOU 2016:24 Ny straffeprosesslov. Bakgrunnen er at Justis- og beredskapsdepartementet nå sender Straffeprosessutvalgets utredning NOU 2016: 24 Ny straffeprosesslov på høring. Utvalget foreslår en helt ny lov om behandling av straffesaker. Les høringsuttalelsen til advokat Marte Inderberg Bastiansen og advokat Gro Wildhagen her: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing–nou-2016-24-ny-straffeprosesslov/id2522685/

Marte Inderberg Bastiansen
Gro Wildhagen