Hva menes med familievold? - Advokat Oslo og Drammen

17.04.2020

Å definere begrepet ”vold” er utfordrende, da det er ulike oppfatninger i ulike fagmiljøer om hvilke handlinger som skal omfattes av voldsbegrepet. I straffeloven omfatter begrepet ”vold” blant annet termene  legemsfornærmelse”, ”legemsbeskadigelse”, ”voldtekt”, ”tvang”, ”trusler” og ”frihetsberøvelse”. Vold er altså ikke et fast avgrenset begrep, men et samlebegrep som favner vidt. Dette gjør det utfordrende å gi voldsbegrepet en definisjon.

Vern om den personlige integritet står sterkt i dagens samfunn, derfor skal handlingens virkning på offeret også tas hensyn til ved vurderingen av om en handling er å anse som ”vold”.

I straffeloven (2005) er mishandling i nære relasjoner regulert i § 282:

§ 282. Mishandling i nære relasjoner

Med fengsel inntil 6 år straffes den som ved trusler, tvang, frihetsberøvelse, vold eller andre krenkelser, alvorlig eller gjentatt mishandler

a) sin nåværende eller tidligere ektefelle eller samboer,

b) sin eller nåværende eller tidligere ektefelles eller samboers slektning i rett nedstigende linje,

c) sin slektning i rett oppstigende linje,

d) noen i sin husstand, eller

e) noen i sin omsorg.

Etter bestemmelsen må både fysisk, seksuell, økonomisk, materiell, psykisk og latent vold regnes som straffbare handlinger. Voldsbegrepet favner vidt etter denne bestemmelsen som er ment å fange opp kompleksiteten og helheten i familievoldssakene.

Det typiske med familievoldssaker er at lovbryteren og den fornærmede har tette og langvarige relasjoner og felles bolig. Personkretsen som er angitt i strl. § 282 a-e er de personene bestemmelsen har til hensikt å beskytte.

Når barn er fornærmet i familievoldssaker er det som oftest barnas foreldre som utøver volden. Dette er en faktor som innebærer at sakene anses som særlig alvorlige. Høyesterett har i avgjørelsen Rt. 2004 s. 844 beskrevet det som skiller familievold fra annen type vold, og uttalte følgende om vurderingen av forholdets straffverdighet: ”Sentralt i vurderingen av hvor straffverdig forholdet er, blir ikke bare hvor grove voldshandlingene er, men også
mishandlingens varighet, den psykologiske bindingen mellom gjerningsmannen og offeret, og det at handlingene skjer skjult – i hjemmet, som skulle være et trygt sted. Den frykten for vold – følelsen av å leve i et trusselregime – som blir skapt, kan oppleves som langt verre enn de enkelte voldshandlingene.”

Ved avgjørelsen Rt. 2010 s. 949 utvidet Høyesterett familievoldsbegrepet til også å beskytte barn som indirekte utsettes for mishandling ved at barnets nærmeste utsettes for vold.

Hvis du har vært eller er utsatt for vold i nære relasjoner kan det ofte kan det være lurt å diskutere saken med en bistandsadvokat. Dersom du ønsker en gratis førstegangsvurdering av din sak, er du velkommen til å ta kontakt med bistandsadvokatene i Advokatfirmaet Salomon Johansen AS.

Advokat Camilla Stranden Hunn
Tlf: 94 31 84 74
e-post: hunn@salomon-johansen.no

 

Camilla Stranden Hunn