• Barnevern

  • Advokatfirmaet Salomon Johansen AS

Barnevern

Advokatfirmaet Salomon Johansen AS bistår foreldrene i alle saker som gjelder barnevern.

Våre barnevernsadvokater bistår bl.a. med følgende:

Rådgivning i alle barnevernssaker

Bistand i møter og forhandlinger med barnevernet

Klage over akuttvedtak

Advokatbistand i saker for fylkesnemnda

Krav om tilbakeføring av barn som er i fosterhjem

Krav om samvær eller endring av samvær

Prosessfullmektiger for domstolene

Klage til fylkesmannen og andre instanser

Mange saker mellom foreldre og barnevern er dekket av ordningen med fri rettshjelp, og advokaten vil raskt avklare hvorvidt din sak gir deg rett til gratis advokat.

Send en henvendelse på vårt kontaktskjema med noen stikkord om saken, så vi du innen samme arbeidsdag bli kontaktet av en av våre barnevernsadvokater.

Gratis advokatbistand i barnevernssaker

 

I alle tvangssaker som behandles av fylkesnemnda gis det fri rettshjelp og fri sakførsel uten egenandel, dvs. at bistanden er gratis for den private part. Gratis advokatbistand gjelder bl.a. følgende sakstyper:

  • Omsorgsovertakelse
  • Fratakelse av foreldreansvar og adopsjon
  • Plassering på institusjon for behandling når barnet har alvorlige atferdsvansker
  • Innskrenkning av samvær
  • Medisinsk undersøkelse og behandling
  • Behandling av barn som har særlige behandlings- og opplæringsbehov
  • Midlertidig plassering i institusjon ved menneskehandel

Ta kontakt med oss dersom du lurer på om det er grunnlag for gratis advokatbistand i saken.

Kontaktpersoner

Gro Wildhagen
Marte Inderberg Bastiansen
Camilla Stranden Hunn
Vidar Storvik
Erik Faye Ree
Ann Cathrin Egeberg
Maria Pitz Jacobsen
Siri Fuglestad
Maria Støen Thoresen
Helga Sophie Espedal Bocchetti
Agnieszka Bakanova
Iram S. Ali