• Barnevern

  • Advokatfirmaet Salomon Johansen AS

Barnevern

Advokatfirmaet Salomon Johansen AS bistår foreldrene i alle saker som gjelder barnevern.

Våre barnevernsadvokater bistår bl.a. med følgende:

Rådgivning i alle barnevernssaker

Bistand i møter og forhandlinger med barnevernet

Klage over akuttvedtak

Advokatbistand i saker for fylkesnemnda

Krav om tilbakeføring av barn som er i fosterhjem

Krav om samvær eller endring av samvær

Prosessfullmektiger for domstolene

Klage til fylkesmannen og andre instanser

Mange saker mellom foreldre og barnevern er dekket av ordningen med fri rettshjelp, og advokaten vil raskt avklare hvorvidt din sak gir deg rett til gratis advokat.

Send en henvendelse på vårt kontaktskjema med noen stikkord om saken, så vi du innen samme arbeidsdag bli kontaktet av en av våre barnevernsadvokater.

Gratis advokatbistand i barnevernssaker

I alle tvangssaker som behandles av fylkesnemnda gis det fri rettshjelp og fri sakførsel uten egenandel, dvs. at bistanden er gratis for den private part. Gratis advokatbistand gjelder bl.a. følgende sakstyper:

omsorgsovertakelse

fratakelse av foreldreansvar og adopsjon

plassering på institusjon for behandling når barnet har alvorlige atferdsvansker

innskrenkning av samvær

medisinsk undersøkelse og behandling

behandling av barn som har særlige behandlings- og opplæringsbehov

midlertidig plassering i institusjon ved menneskehandling

 

Ta kontakt med oss dersom du lurer på om det er grunnlag for gratis advokatbistand i saken.

Kontaktpersoner

Gro Wildhagen
Marte Inderberg Bastiansen
Camilla Stranden Hunn
Vidar Storvik
Erik Faye Ree
Ann Cathrin Egeberg
Maria Pitz Jacobsen
Maria Støen Thoresen
Iram S. Ali
Helga Sophie Espedal Bocchetti
Tonje Skarra
Cecilie Hvam-Jacobsen