• Håndverkertjenester -reklamasjon

  • Advokatfirmaet Salomon Johansen AS

Håndverkertjenester -reklamasjon

 

Advokatfirmaet Salomon Johansen AS bistår partene i alle saker som gjelder feil og mangler ved håndverkertjenester.

Krav om prisavslag og erstatning

Krav om utbedring av mangel

Tilbakeholdelse av vederlag

Tvist om pris, fastpris mv

Erstatning ved forsinket levering og ferdigstillelse

Kansellering (heving) på grunn av mangel eller forsinkelser

Forhandlinger med motparten

Bistand i rettssaker

Send en henvendelse på vårt kontaktskjema med noen stikkord om saken, så vil vi raskt ta kontakt for en samtale om saken.

Vi gir inntil en halv time gratis telefonsamtale med advokat i alle saker som gjelder håndverkertjenester.

Håndverkertjenester

Lov om håndverkertjenester omfatter alle typer reparasjoner- vedlikeholds- og installasjonsarbeider. Privatpersoner er beskyttet er beskyttet som forbruker, og loven kan på mange områder ikke fravikes til ugunst for forbrukeren.
Av størst økonomisk betydning er tjenester som gjelder arbeid på fast eiendom i form av ombygging av boliger og fritidshus, men det er mange andre viktige tjenesteområder som også omfattes av annen lovgivning:

arbeid på fast eiendom, og ombygging av boliger og fritidshus

reparasjons-, vedlikeholds- og installasjonsarbeid

arbeid på ting, biler og båter

graving og grunnarbeider

behandling av person og dyr

begravelsesbyråtjenester

undervisning, rådgivning

bank- og finansieringstjenester

forsikring

transport av person og gods

reisekontrakter (selskapsreiser o.l)

hotell- og restauranttjenester

offentlige tjenester som levering av vann, strøm og telefon, renovasjon osv.

Forhandlingsløsninger

Erfaringsvis løses mange saker etter håndverkerloven gjennom forhandlinger og det kan i enkeltsaker være viktig å finne praktisk gode løsninger. Det er ofte skjønnsmessige vurderinger knyttet til slike saker og noen ganger uklart avtalegrunnlag. Det vil også i mange tilfelle være en betydelig økonomisk risiko, personlige belastninger og det kan gå mye tid dersom saken ender i retten. Vi vil derfor alltid undersøke om det er mulig å komme frem til en fornuftig løsning gjennom forhandlinger.

Reklamasjon og Undersøkelse

Etter norsk rett må det reklameres innen to til tre måneder etter at mangelen er oppdaget, ellers kan kravet gå tapt. Vårt råd er derfor at det sendes en nøytral reklamasjon til tjenesteleverandøren straks det oppdages en mangel.
Det er også å anbefale at det gjøres en grundig undersøkelse av arbeidet straks tjenesten er utført. Dersom det går lang tid fra overtagelsen kan det oppstå bevisproblemer i forhold til om mangelen har oppstått før eller etter overtagelsen og i forhold til hva som er avtalt og akseptert.

Fast pris, Timepris og Gjengs pris

Tjenesten skal svare til det som er avtalt og holde en alminnelig god standard, og normalt være i samsvar med offentligrettslige krav og god byggeskikk. Det vil ofte foreligge en mangel dersom arbeidet fraviker bransjenormen eller anbefalinger i detaljblad i byggforskserien, SINTEF.
Vi har i vår praksis håndtert en rekke ulike saker knyttet til kjøp og salg av bolig bl.a.

Konstruksjonsfeil

Kondens og lekkasjeproblematikk

Skjønnhetsfeil, skjevheter og avvik

Avvik fra sikkerhetskrav, rekkverk, trapper mv

Avvik fra forskrifter og Våtromsnormen

Arbeid utført av ufaglærte

Forsinkelser og krav på erstatning

Takstmann / Bygningsingeniør

Ofte vil det være behov for å få en spesialist til å vurdere om det foreligger en mangel eller å for å vurdere hva utbedringen vil koste, f.eks. en bygningsingeniør eller takstmann.
Det er viktig å velge riktig spesialist og ofte vil det spare oss for mye unødvendig arbeid og usikkerhet. Vi gir også råd og veiledning om mandat og valg av takstmann.
Dersom det har oppstått tvist i saken vil innboforsikringen dekke utgifter til sakkyndig i de fleste sakene.

Pris for advokatbistand

I opp til 90 % av sakene våre dekkes egne advokatutgifter og utgifter til sakkyndig bistand gjennom innbo- eller boligforsikringen. Dersom utgiftene ikke dekkes av forsikring vil klienten måtte betale for bistand, men kravet vil fremmes som et erstatningskrav overfor den andre part. Ta kontakt med en av våre advokater så undersøker vi om du får dekket dine advokatutgiftene, og gir eventuelt et tilbud på pris.

Kontaktpersoner

Trond Kiserud
Vidar Storvik