• Jordskifterett

 • Advokatfirmaet Salomon Johansen AS

Jordskifterett

 

Advokatfirmaet Salomon Johansen AS bistår i alle saker som gjelder jordskifte: 

 • Bytte av grunn og retter
 • Etablering og oppløsning av sameie
 • Endring og opphør av bruksretter og bruksordninger
 • Etablering av veilag
 • Etablering av sameie mellom eiendommer
 • Regulering av sambruk
 • Avklaring av rettigheter, servitutter og eiendomsrett
 • Fastsettelse av eiendomsgrenser
 • Behandling av skjønnssaker etter vegloven og andre særlover
 • Forhandlinger om minnelige ordninger
 • Prosessfullmektig ved behandling i jordskifteretten

Ta gjerne kontakt med oss angående disse saksområdene

Advokatutgifter

 

I de fleste saker som gjelder jordskiftesaker dekkes egne advokatutgifter av forsikringsordninger, boligforsikring, innboforsikring, landbruksforsikring el.l. Kontakt oss gjennom en av de kanalene nevnt ovenfor, så undersøker vi gratis om det er forsikringsdekning.

 

Hva er jordskifte?

 

Jordskifteretten er en domstol som behandler rettslige prosesser knyttet til grunneiendommer. Bakgrunnen for å holde en jordskiftesak er at eiendommen er uhensiktsmessig eller utjenlig som følge av et tiltak, eller en virksomhet, og at de virkemidlene som jordskifteretten råder over er egnet til å løse problemene.

Jordskifterettene behandler også andre saker. En hovedgruppe er de rettsfastsettende sakstypene som grensegang og rettsavklaring, der retten fastslår hva som er rettstilstanden.

Jordskifteretten behandler dessuten skjønnssaker, for eksempel om utmåling av erstatning ved ekspropriasjon. Jordskifteretten behandler i tillegg spørsmål om avskaffelse og omlegging av rettigheter på eiendommene(servitutter).

Jordskiftesakene kan behandles enten som offentlig jordskifte etter krav fra partene, eller som minnelig jordskifte der jordskifteretten godkjenner en avtale mellom grunneierne om hvordan for eksempel bytte av jord eller bruksordninga skal være.

Kontaktpersoner

Odd Kristian Johansen
Vidar Storvik
Trond Kiserud
Jørn-Tomas Einstabland
Agnieszka Bakanova
Samantha Svenkerud McInerney
Helga Sophie Espedal Bocchetti