• Odelsrett og åsetesrett

  • Advokatfirmaet Salomon Johansen AS

Hva kan odles?

 

Odelsrett kan hevdes til fast eiendom. En eiendom regnes som odelsjord når fulldyrket eller overflatedyrket jord på eiendommen er over 25 dekar, eller det produktive skogsarealet på eiendommen er over 500 dekar.

Odelsrett får odleren når han har vært eier med full eiendomsrett i 20 år. Går eiendommen før hevdstiden er ute til en ny eier som er i rett nedstigende linje, kan hevdstidene legges sammen.

Av etterkommeren til odleren går eldre søsken foran yngre med seg og sin linje. Dette gjelder uansett kjønn. Adoptivbarn går inn i den vanlige odelsrekkefølgen, men med prioritet etter adopsjonstidspunktet. I noen tilfeller kan en eldre søsken bli nektet å løse gården på odel dersom en yngre bor eller søster har overtatt gården etter deres foreldre. Hensyn som taler for at en yngre søsken ikke mister gården på odel, er om han eller hun har arbeidet på gården og anses som skikket til å drive den.

Ektefeller og samboere som lever i et ekteskapslignende forhold kan samodle, de får da lik odelsprioritet. Forutsetningen for at de kan samodle, er at eiendommen går inn i felleseiet. Får de barn sammen, har disse bedre odelsrett, enn visse særkullsbarn den ene eller begge måtte ha.
Faller en ektefelle bort og etterlater seg en odelsjord i felleseie med gjenlevende som ikke har best odelsrett, kan ikke barn eller barnebarn ta eiendommen fra gjenlevende før denne har fått full alderspensjon eller full uføretrygd og barnet er fylt 18 år. Dersom avdøde etterlater seg særkullsbarn, må barnet ha fylt 18 før det kan ta eiendommen på odel. Gjenlevende kan få bo lenger på gården, når noe annet er klart urimelig. Andre odelsrettshavere kan ikke løse eiendommen på odel mot gjenlevende ektefelle (såfremt eiendommen var i felleseie) på minst fem år.

Odelsrett kan gjøres gjeldende både mot fremmende og odelsrettshavere lenger ut i rekken. Dersom man ønsker å selge en odelsgård til noen som ikke har best prioritet, kan man fremme et kjøpstilbud til de som har best odelsrett. Dersom de med best odelsrett avslår kjøpstilbudet eller ikke svarer, mister vedkommende retten til å løse eiendommen på odel, dersom den selges innen to år.

Dersom en odelsrettshaver ikke oppfyller bo eller driveplikten, kan andre odelsrettshavere inne fem år fra overtakelsen skjedde, søke eiendommen løst på odel. Det er også mulig å søke om konsesjon for boplikten eller fritak for driveplikten.

Odelsrett må gjøres gjeldende innen seks måneder fra den dagen dokumentet som gir ny eier hjemmel blir tinglyst. Dette gjelder også overgang ved arv. Dersom ny eier ikke har odelsrett og ingen av odelshaverne har tatt steget til odelsløsning, mister hele slekten sin odelsrett.

Åsetesrett er en særlig arverett og kan bare gjøres gjeldende på skifte. Dette er kun aktuelt for avdødes livsarvinger. Bo og driveplikten gjelder også når en åsetesarving tar over eiendommen. Krav etter etterkommerne av hvem som har best åsetesrett, følger de samme reglene som ved odelsrett. Dette gjelder også om en eiendom omfattes av åsetesretten.

Advokatfirmaet Salomon Johansen AS bistår i alle typer odelssaker over hele landet. Regelverket er komplisert og det er flere frister å forholde seg til. Derfor kan det være hensiktsmessig å ta kontakt med en advokat så tidlig som mulig.

Vi bistår på alle stadier av saken, herunder forhandlinger om minnelige ordninger, kontraktinngåelse og overdragelse. Vi bistår også som prosessfullmektig dersom saken går videre til domstolene.