• Plan- og bygningsrett

 • Advokatfirmaet Salomon Johansen AS

Plan- og bygningsrett

 

Vi har spesialister som arbeider med plan- og bygningsrett. Vi kan tilby bistand i alle saker som gjelder plan- og bygningsrett og alle typer klagesaker etter plan- og bygningsloven.

Eksempler på problemstillinger vi kan bistå i er følgende:

Klage på rammetillatelser og igangsettingstillatelser

Søknad eller klage på dispensasjon fra reguleringsbestemmelser og kommuneplan

Oppfølging av ulovlige bygg og installasjoner

Deling, sammenslåing og oppføring av ny grunneiendom

Seksjonering og reseksjonering av eiendom og bygninger

Ekspropriasjon og grunnerverv

Utbyggingsavtaler ved gjennomføring av tiltak

Privatrettslig forhold knyttet til vann, avløp og atkomst

Bistand ved utarbeidelse av private reguleringsplaner

Klage på byggesaksgebyr / Refusjonskrav ved opparbeidelse av felles adkomst

 

I tillegg kan vi bistå i saker i beslektede rettsområder, som blant annet:

saker etter jordlova om omdisponering av dyrka jord og fradeling landbrukseiendom

alle typer saker etter markalova

saker etter folkehelseloven, forurensningsloven og grannelova f.eks. støy, skjemmende vegetasjon m.m.

klage på dokumentavgift

Kontaktpersoner

Odd Kristian Johansen
Vidar Storvik
    Templates.Controllers.Partials.Grid.PersonCard4Controller
    Index
  
    Templates.Controllers.Partials.Grid.PersonCard4Controller
    Index