• Trygderett og NAV-saker

  • Advokatfirmaet Salomon Johansen AS

Trygderett og NAV-saker

 

Advokatfirmaet Salomon Johansen AS håndterer et stort antall klagesaker innen trygderett. Vår siste opptelling fra august 2017 og ett år tilbake, viste at vi vant frem med over halvpartene av våre klagesaker.
Vi innhenter dokumentene fra NAV og bistår med å skrive klage til Nav klage og anke, og anke til Trygderetten og eventuelt videre til lagmannsretten.

Her er noen av områdene vi arbeider med:

Uførepensjon

Yrkesskade

Arbeidsavklaringspenger

Sykepenger, dagpenger

Etterlattepensjon

Utdanningsstønad

Grunn- og hjelpestønad

Dagpenger ved arbeidsløshet

Send en henvendelse på vårt kontaktskjema, så vil vi raskt ta kontakt for en samtale om saken.
Vi gir inntil en halv time gratis samtale med advokat i alle trygdesaker.

Klagefrist

 

Fristen for klage og anke et vedtak etter folketrygdloven er normalt seks uker og vil fremgå av vedtaket. Dersom klagefristen ikke overholdes vil klagemuligheten gå tapt.

 

 

Fri rettshjelp

 

Ved klage over vedtak etter folketrygdloven, kan det gis det fri rettshjelp og fri sakførsel ved anke. Vider kan det være rettshjelpsdekning gjennom vanlig innbo- og boligforsikring. Send en henvendelse til oss på vårt kontaktskjema, så undersøker vi om du har krav på fri rettshjelp eller hjelper deg med å søke.

Kontaktpersoner

Erik Faye Ree
Thomas Benestad
Agnieszka Bakanova