• Trygderett og NAV-saker

  • Advokatfirmaet Salomon Johansen AS

Trygderett og NAV-saker

 

Advokatfirmaet Salomon Johansen AS håndterer et stort antall klagesaker innen trygderett. Vår siste opptelling fra august 2017 og ett år tilbake, viste at vi vant frem med over halvpartene av våre klagesaker.
Vi innhenter dokumentene fra NAV og bistår med å skrive klage til Nav klage og anke, og anke til Trygderetten og eventuelt videre til lagmannsretten.

Her er noen av områdene vi arbeider med:

Uførepensjon

Yrkesskade

Arbeidsavklaringspenger

Sykepenger

Etterlattepensjon

Utdanningsstønad

Grunn- og hjelpestønad

Dagpenger ved arbeidsløshet

Send en henvendelse på vårt kontaktskjema, så vil vi raskt ta kontakt for en samtale om saken.
Vi gir inntil en halv time gratis samtale med advokat i alle trygdesaker.

Uføretrygd med rettigheter som ung ufør - Advokat Oslo og Drammen

Dersom du er født ufør eller blitt ufør i ung alder, kan du ha krav på en høyere minstesats enn andre som tilkjennes uføretrygd.

Klage på vedtak fra NAV

Har du mottatt et vedtak fra NAV du mener ikke er riktig?
Alle vedtak kan påklages, og du har rett til å la deg bistå av advokat. Dette gjelder også vedtak fra NAV. Advokatfirmaet Salomon Johansen AS har lang erfaring med klagesaker fra NAV, og opplever at det ofte begås feil og at vedtak omgjøres etter at de er påklaget. Det kan dermed lønne seg å kontakte advokat dersom du har mottatt et vedtak fra NAV du mener ikke er riktig.

Fri rettshjelp

Før et oppdrag inngås, vil våre advokater alltid undersøke hvorvidt du kan ha rett til fri rettshjelp. Dette vil vi gjøre uten at det koster deg noe. Dersom vilkårene for fri rettshjelp ikke er oppfylt, vil vi likevel kunne bistå med konkurransedyktige priser. Videre vil vi alltid søke om at Nav dekker dine advokatutgifter som er rimelige og nødvendige dersom du skulle vinne frem med din klage. En klagesak kan dermed ende med det resultat at det ikke koster deg noe å engasjere en advokat.

Klagefrist

Dersom du ønsker å klage på et vedtak fra NAV, er det viktig at dette gjøres innen klagefristen. Klagefristen skal fremgår av vedtaket du har mottatt. Vanligvis vil klagefristen være 6 uker fra du mottok orientering om vedtaket.

En tidkrevende prosess

En klage til NAV vil i mange tilfeller kreve tålmodighet. En klagesak kan oppleves som uoversiktlig samt ta svært lang tid. Våre advokater har god erfaring med slike saker, og vet hvilke dokumenter som bør innhentes samt hvilken argumentasjon som fungerer best. Våre advokater vil dermed kunne lette noe på den byrden enkelte kan oppleve under en pågående klagebehandling.

Kontaktpersoner

Erik Faye Ree
Thomas Benestad
Cecilie Hvam-Jacobsen