• Fri rettshjelp

  • Advokatfirmaet Salomon Johansen AS

Hva er fri rettshjelp?

 

Fri rettshjelp er advokatbistand som helt eller delvis dekkes av staten. Fri rettshjelp omfatter både fritt rettsråd og fri sakførsel. Fritt rettsråd er veiledning og hjelp utenfor rettergang. Fri sakførsel er rettshjelp i saker som går for domstolene.

 

I hvilke typer saker kan du få fri rettshjelp?


Eksempler på saker der du kan få fri rettshjelp er familiesaker, noen typer klagesaker til Nav, erstatning for personskade, oppsigelse/utkastelse av bolig, oppsigelse i arbeidsforhold og søknad om voldsoffererstatning. Også i andre saker kan det unntaksvis gis fri rettshjelp. Hvis du har forsikring som dekker utgifter til juridisk bistand vil du som regel ikke få fri rettshjelp.

 

Inntekts- og formuesgrense


I en del saker har du krav på fri rettshjelp uten at det gjelder noen inntekts- og formuesgrense.
I andre må du ha en inntekt som ligger under inntektsgrensene i rettshjelploven. I enkelte tilfeller kan Fylkesmannen og domstolene gjøre unntak.

Egenandel


Hvis du mottar fri rettshjelp skal du som hovedregel betale en egenandel. Det er ingen egenandel i saker der fri rettshjelp blir gitt uavhengig av inntekt og formue. Hvis du har en årlig bruttoinntekt under 100 000 kroner skal du heller ikke betale egenandel.

I saker med fritt rettsråd er egenandelen én gang den offentlige salærsatsen (som per januar 2019 er kr 1040,-). I saker med fri sakførsel utgjør egenandelen 25 prosent av utgiftene, begrenset oppad til 8 ganger den offentlige salærsatsen (det vil si kr 8320,-). Det er advokaten som krever inn egenandelen.